Your local partner for Solar Power Plants in Iran

هولدینگ بانیان صنعت پرشین

در سال 1389 تأسیس شد و امروزه با چندین شرکت زیرمجموعه، کارخانه و نیروگاه به عنوان مجموعه ای پیشگام در عرصه های مختلف صنعتی به شمار می آید. هسته های اصلی فعالیت این هولدینگ عبارتند از: تولید، ساخت و ساز، واردات و صادرات، تجارت مواد پتروشیمی، تولید نیرو و فروش آن. این شرکت با توجه به تنوع و گوناگونی در خدمات و کالاهای تولیدی، استراتژی خود را بر اساس دو اصل «رشد پایدار» و «مدیریت بحرانِ اثر بخش» طراحی کرده است. 

 

اطلاعات بشتر