پروژه های خورشیدی

در سال 1950 فناوری فتوولتائیک (PV)، برای تولید نیروی برق توسعه داده شد. امروزه پس از 7 دهه با پیشرفت در فناوری فتوولتائیک، انرژی خورشیدی به صورت ارزان تر و کارآمدتری می باشد. در واقع بر اساس تقاضاهای جهانی بالا و مطالعات علمی انجام شده، در آینده نزدیک، اکثریت برق تولید شده بر اساس منابع بدون آلودگی و قابل بازیافت خواهند بود.

پروژه ها:

  1. نیروگاه پژواک عمران کیش
  2. نیروگاه نیکا انرژی
  3. نیروگاه نیما انرژی
  4. نیروگاه مهام انرژی
  5. نیروگاه دینا انرژی