برچسب اتاق ایران

رئیس اتاق کرمان: تعرفه های خرید برق تضمینی نیروگاه های خورشیدی را اعلام کنید

42

رئیس اتاق کرمان با تاکید بر اینکه انرژی های تجدید پذیر به توسعه پایدار، ایجاد تراز و حفظ محیط زیست کمک خواهد کرد، گفت: همه منتظر اعلام تعرفه های خرید برق تضمینی نیروگاه های تجدیدپذیر به ویژه نیروگاه های خورشیدی…