برچسب تولید انرژی

یک‌سوم کسری برق با نیروگاه‌ های خورشیدی جبران می‌شود

29

 ما در حوزه گاز و برق ناترازی داریم. در حوزه برق این ناترازی حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار مگاوات است. این پاشنه آشیل انرژی کشور است و بعضاً منجر به تعطیلی مؤسسات آموزشی، ادارات، نهادها و صنعت می‌شود. به همین جهت بود که دولت…