برچسب پنداس

زنان روستای پنداس نور می کارند

photo 2021 04 16 12 44 50

ورودی روستا پنداس، در کاشان مزرعه خورشیدی و نور آفتابی که پنل‌های خورشیدی آن را منعکس می‌کنند چشم‌ها را خیره می‌کند. ۴۳ پنل ۵ کیلوواتی کنار هم ردیف شده‌اند. پنل‌هایی که روی هر کدام از آنها نام یکی از زنان…

NNQ Videos .