۴۶ رای ۱ پاسخ
به نتیجه رسیده۴۲۹ بازدید بهترین پاسخ برگزیده شد سایرارت نیروگاه خورشیدی