۴۶ رای ۱ پاسخ
به نتیجه رسیده۱۱۴ بازدید بهترین پاسخ برگزیده شد سایرارت نیروگاه خورشیدی