۴۶ رای ۱ پاسخ
به نتیجه رسیده۲۸۶ بازدید بهترین پاسخ برگزیده شد سایرارت نیروگاه خورشیدی